Ενεργειακές επιθεωρήσεις


 

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και την έκδοση του απαιτούμενου από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Σημειώνεται ότι πέραν της υποχρεωτικής έκδοσής του για αγοραπωλησίες, μισθώσεις (ήδη από τις 9-1-2012) και νέες κατασκευές, το Πιστοποιητικό αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την αξία του κτιρίου για το οποίο εκδίδεται, καθώς η ενεργειακή απόδοση έχει (πλέον των προφανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και οικονομικό αντίκτυπο στο χρήστη του κτιρίου. Για κάθε μη αποδοτικό κτίριο που επιθεωρείται, δίνονται συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που συχνά αποκαλείται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι Μηχανικοί που έχουν μετεκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο. Για να εκδώσουν το Ενεργειακό Πιστοποιητικό σας θα γίνει οπωσδήποτε μια επί τόπου αυτοψία του χώρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.

Όταν εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτηρίου σας, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή (μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρέπει να γνωρίζετε πως το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για την πώληση ή την μίσθωση κάθε κτηρίου μεγαλύτερου των 50 m², σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010. Επίσης είναι υποχρεωτικό να εκδώσετε Ενεργειακό Πιστοποιητικό σε περίπτωση που ενταχθείτε στο Εξοικονόμηση κατ Οίκον, ανεξάρτητα από την έκταση του κτηρίου.