Στατικές Μελέτες


Στατικές μελέτες νέων και υφισταμένων κτιριακών κατασκευών

Στατικές Μελέτες

Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μας παρουσίας, και της διαρκούς μας ενημέρωσης στις νέες εξελίξεις της επιστήμης, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες στατικές μελέτες κτιριακών κατασκευών, που σέβονται την ασφάλεια και παράλληλα εξασφαλίζουν την οικονομία της κατασκευής σας.

Αναλαμβάνουμε τη στατική μελέτη κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, σύμμικτων, από φέρουσα τοιχοποιία, αλλά και βιομηχανικών κατασκευών/εγκαταστάσεων. Επίσης δραστηριοποιούμαστε στην υλοποίηση στατικών μελετών σύνθετων έργων.

Η άρτια κατάρτιση μας όσον αφορά τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια της κατασκευής.

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων ανάλογα με την πολυπλοκότητα του υπό μελέτη έργου και σε συνδυασμό με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, δημιουργείται ένα άρτιο πλαίσιο μελέτης.

Οι μελέτες που παραδίδουμε συνοδεύονται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών και πλήρη σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Για την επίλυση των στατικών μελετών που μας ανατίθενται χρησιμοποιούμε τις παραδοχές που ορίζονται από τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες)

Τι είναι οι Ευρωκώδικές ?   

Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά δέκα Ευρωπαϊκών Προτύπων (EN) για το σχεδιασμό των κατασκευών που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Οι Ευρωκώδικες αποτελούν σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων που παρέχουν ένα κοινό για όλη την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Στόχο έχουν την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου, εντός του Ευρωπαϊκού χώρου, για τον σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού.

Οι Ευρωκώδικες αναπτυχθήκαν υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό της Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC250 “Structural Eurocodes”. Για την Ελλάδα, η γλωσσική και προτυποτεχνική επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα έγινε από την Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ ΤΕ 67 «Ευρωκώδικες», περιλαμβανομένων Ειδικών Ομάδων Εργασίας, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωκωδίκων που συστήθηκε στο τ. ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο). Οι Ευρωκώδικες ολοκληρώθηκαν το 2007 και με τη σειρά τους υποδιαιρούνται, εκτός από το EN 1990, σε 58 μέρη, στα οποία γίνεται ανάλυση της συμπεριφοράς των κατασκευών (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων), στο σεισμό ή/και πυρκαγιά.

Τα κύρια Ευρωπαϊκά πρότυπα διακρίνονται ωε εξής:

  • EN 1990: Ευρωκώδικας 0 – Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών.
  • EN 1991: Ευρωκώδικας 1 – Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές.
  • EN 1992: Ευρωκώδικας 2 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα.
  • EN 1993: Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα.
  • EN 1994: Ευρωκώδικας 4 – Σχεδιασμός σύμμικτων φερουσών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα.
  • EN 1995: Ευρωκώδικας 5 – Σχεδιασμός ξύλινων φερουσών κατασκευών.
  • EN 1996: Ευρωκώδικας 6 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από τοιχοποιία.
  • EN 1997: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός σχεδιασμός.
  • EN 1998: Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός σχεδιασμός φερουσών κατασκευών.
  • EN 1999: Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο.

Το 2011 σηματοδοτεί την έναρξη μια νέας περιόδου προσέγγισης του δομοστατικού σχεδιασμού με την κατάργηση όλων των εθνικών κανονισμών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντικατάσταση τους με τους Ευρωκώδικες. Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας πλέον αποκτάει ένα ενιαίο σύνολο κανονισμών για όλα τα υλικά μόρφωσης φέροντος οργανισμού, το έδαφος και τον αντισεισμικό σχεδιασμό. Κατ αυτό τον τρόπο ο Μηχανικός διαθέτει πλέον ένα πλήρες εργαλείο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων, όπως κτίρια, γέφυρες, ιστούς, δεξαμενές, κ.α., χωρίς να είναι αναγκασμένος να προστρέξει σε άλλους ΄΄ξένους΄΄ προς την πρακτική προσέγγιση κανονισμούς χωρών με διαφορετική κατασκευαστική κουλτούρα.

Eurocodes